Продължете към съдържанието

Цели и задачи

Целта на проекта е да изследва влиянието на дигитализацията върху иновационните подходи за управление на човешките ресурси (УЧР) в различни сектори, в т.ч. да се анализира дигиталната достъпност на хора с увреждания до работното място. Изследването не цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване. 

Планираме да се използва мултидисциплинарен подход, интегриращ конкретни емпирични изследвания и експериментални проучвания. Това ще позволи да се формулира цялостна теоретична рамка, обхващаща елементите на УЧР с фокус към дигитализацията и насочена към практиката.

Задачите, които научния екип на проекта си поставя, са свързани с:

  1. Извеждане на ново теоретично знание по отношение на концепцията “дигитализация – иновационни подходи за УЧР” в съвременните бизнес-организации;
  2. Идентифициране и анализ на ключови дейности от процеса по УЧР, както и начинът по който дигитализацията оказва въздействие върху тях;
  3. Изследване на предизвикателствата пред УЧР при взаимодействието на хората и съвременните технологии в работна среда, в т.ч. дигиталната достъпност за хора с увреждания;
  4. Разработване на иновационен модел за УЧР, базиран на дигиталната трансформация в избрани сектори;
  5. Разработване на концептуален модел за прототип за информационна система за УЧР;
  6. Формализирано представяне на препоръки относно дигиталната достъпност до работното място за хора с увреждания;
  7. Разработване на научни публикации и ръководство с добри практики и препоръки по отношение на  законодателството, образователната система и организациите, свързани с УЧР в условията на дигитализация.
error: Content is protected !!